11.11.22 Ukraine, Mykolaiv #shorts #ukraine #mykolaiv - https://youtu.be/sJkRTDyRzh8
116