Koto (Guzheng) "Dancing Abroad (Set)" by Luna "Shaoqing" Li - https://youtu.be/okFP5Rok8JM
1611